algemene voorwaarden

alg voorwaarden handel via internet

artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bert ten Brink zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bert ten Brink worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bert ten Brink ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1
Alle aanbiedingen van Bert ten Brink zijn vrijblijvend en Bert ten Brink behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of bij koerswijzigingen noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Bert ten Brink. Bert ten Brink is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bert ten Brink dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3
Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, gegraveerde of anders gepersonifieerde voorwerpen, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

2.4
Wanneer gebruik gaat worden van retour recht kan Bert ten Brink de kosten voor verzending en administratie in mindering brengen op het te retourneren bedrag.

artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling dan wel via de online-betalingsmogelijkheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.3
Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of on-line: O.a. met creditcard
Of betaal systeem . Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bert ten Brink

3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bert ten Brink bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bert ten Brink haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bert ten Brink om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bert ten Brink gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bert ten Brink

artikel 4. Levering.

4.1
De door Bert ten Brink opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3
Zendingen zijn voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer kan aangeven een zending aangetekend of per briefpost te verzenden en vrijwaart Bert ten Brink van de gevolgen door verloren gaan of schade van of aan de artikelen.

artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bert ten Brink verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Bert ten Brink daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bert ten Brink de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

artikel 7. Bestellingen/communicatie.

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bert ten Brink dan wel tussen Bert ten Brink en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bert ten Brink is Bert ten Brink niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bert ten Brink

artikel 8. Overmacht.

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bert ten Brink ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bert ten Brink gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bert ten Brink en de door zijn ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

artikel 9. Diversen.

9.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bert ten Brink in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bert ten Brink vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2
Bert ten Brink is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 fotosieraad.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel